Beleidsplan Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
April 2020

Dit plan geeft inzicht in de manier waarop Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn (Stichting) haar doelstelling(en) wil bereiken. Meer informatie over de Stichting en haar historie vindt u op www.bouwstenenvoordierenwelzijn.nl.

Naam en zetel

Statutaire naam: Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn
Statutaire zetel: Amsterdam
Adres van de Stichting: Herengracht 537 1017 BV Amsterdam
Datum van oprichting: 9 juli 1951
Inschrijfnummer Stichtingenregister: 41166162
Fiscaalnummer/ANBI registratie: RSIN 8033.68.112

 
De Stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van organisaties en personen, werkzaam op het gebied van dierbescherming en dierwelzijn, in de breedste zin van het woord, daaronder begrepen in het buitenland actief zijnde Nederlandse organisaties en personen, waaronder begrepen Curaçaose, Arubaanse en Sint-Maartense.
b. financieel ondersteunen van en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van het welzijn van dieren, het voorkomen van dierproeven en het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven.
c. het ondersteunen van initiatieven om het welzijn van dieren te verhogen in de breedste zin van het woord.
En al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

 
Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Naam

Mr. D.C. Baron van Wassenaer (voorzitter)
Drs. N. van Leeuwen (Vice-voorzitter)
Mw. M.F.W. aan de Stegge (secretaris)
InsingerGilissen Philanthropy Trusts Estates B.V vertegenwoordigd door de heer drs. A.J. Peijnenburg RBA. (penningmeester)
Prof. Dr. J. Tj. De Cock Buning (lid)
Mw. Dr. N.E. Cohen (lid)

Begeleiding projecten

Mw. D.C. Joannides (medewerker externe projecten)

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden werken onbezoldigd en het merendeel van hen ontvangt een vrijwilligersbijdrage.

 

Taken van het bestuur

Het bestuur is als enige belast met het bestuur van de Stichting en als enige bevoegd om de
Stichting te vertegenwoordigen en te beschikken over alle middelen en bezittingen van de Stichting. Er zijn geen derden die bevoegd zijn om de Stichting in rechte te vertegenwoordigen.

De vier belangrijkste taken van het bestuur zijn:

  1. de gedachte aan en de intenties van de insteller instandhouden;
  2. besteding van de middelen, binnen het kader van de doelstelling;
  3. beheer en instandhouden van het vermogen (bij voorkeur na inflatie) en de opbrengsten; en
  4. zorgdragen voor een goede administratie en verantwoording.
 
Werkwijze

Non-profit organisaties en personen, werkzaam op het gebied van dierbescherming en dierwelzijn, in de breedste zin van het woord kunnen via de website, www.bouwstenenvoordierenwelzijn.nl aanvragen indienen voor ondersteuning. De aanvraag dient in ieder geval te bestaan uit een beknopte projectomschrijving, een begroting en dekkingsplan. De projectmedewerker kan, naar aanleiding van uw aanvraag, aanvullende vragen stellen.

Het bestuur streeft ernaar jaarlijks 2,5% van het vermogen van het voorgaande jaar aan te wenden voor de eerder genoemde doelstelling. Het bestuur vergadert twee maal per jaar (voorjaar en najaar). Daar honorering van alle aanvragen het beschikbare budget zou overtreffen, stelt het bestuur prioriteiten. Op bezwaren tegen genomen besluiten zal het bestuur niet ingaan.

Naast de reguliere aanvragen beslist het bestuur over de toekenning van:

  • De Lemstra prijs (jaarlijks);
  • De Hugo van Poelgeestprijs (eenmaal per vier jaar);

  • Door de oprichters aangewezen vaste begunstigers.

 
Uitkeringsbeleid

Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn is een zogenaamd vermogensfonds. Dit betekent dat de jaarlijks uit het vermogen ter beschikking komende middelen aangewend worden voor de doelstelling zoals hiervoor vermeld. Er worden geen fondsenwervende activiteiten ondernomen. De mogelijkheid bestaat wel om via het instellen van een Fonds op Naam gelden te schenken aan de stichting en deze conform de doelstelling van de stichting te laten besteden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om giften en legaten toe te kennen aan de stichting.

 

Vermogen

Het bestuursbeleid is er op gericht om het oorspronkelijk vermogen, met inachtneming van de jaarlijkse inflatie, tenminste in stand te houden voor het bereiken van de statutaire doelstelling. Het vermogen is nagenoeg geheel in effecten belegd en in beheer gegeven bij een professionele vermogensbeheerder.

 

Jaarrekening

De door de accountant gecontroleerde jaarrekening, bestaande uit een balans en staat van baten en lasten, voorzien van een toelichting, wordt jaarlijks in de voorjaarsvergadering van de Stichting besproken en vastgesteld.