De belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn ook van toepassing op de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn.

Met inachtneming van de bepalingen in de statuten van de stichting worden door ons subsidies verstrekt aan personen en instellingen die actief zijn op het gebied van de dierenwelzijn en natuurbescherming alsmede voorlichting en educatie op deze gebieden.

Voor wat betreft dieren- en natuurbescherming gaat het daarbij om kleinschalige projecten in principe in Nederland, bij voorkeur op basis van privé initiatief. Wij ondersteunen echter ook projecten van de verenigingen voor natuur- en vogelbescherming en allerlei niet-gebonden instellingen in Nederland. In zijn algemeenheid beperken wij de subsidie tot maximaal een bedrag van Euro 10.000,–, per instelling of persoon per jaar. In beginsel geven wij niet langer dan gedurende vijf jaren achtereen subsidie aan één en hetzelfde project. Soms geven wij naast of in plaats van de subsidie een betalingsgarantie en zijn wij de aanvrager behulpzaam met het verkrijgen van subsidies van derden. Bijna altijd doen wij zelf onderzoek naar de deugdelijkheid van het project, de aanvrager of de aanvraag en de uiteindelijke besteding van de subsidie.

Tevens reikt de Stichting eenmaal in de vier jaar de “Hugo van Poelgeest-prijs” uit aan een persoon of instelling die zich door middel van wetenschappelijk onderzoek op vorenbedoeld terrein verdienstelijk heeft gemaakt.

Naast de Hugo van Poelgeest zijn wij ook een samenwerking aangegaan met StichtingVanderes. Deze stichting richt zich op het financieren van innovatief kankeronderzoek. De samenwerking uit zich doordat Vanderes als financierder het gebruik van alternatieven voor dierproeven bij kankeronderzoek stimuleert en Stichting Bouwstenen daaraan financiële ondersteuning kan geven.

De Stichting heeft de afgelopen jaren geen moeite gehad met het vinden van projecten op de voorgenoemde gebieden. Helaas moeten wij ieder jaar een aantal aanvragen wegens gebrek aan bestedingsruimte afwijzen.